ضياع اللمبي في العرس الأوليمبي

While I was reading Almasry-Alyoum, I found this GREAT article , I hope you like it !

ضياع اللمبي في العرس الأوليمبي – ٢/٩/٢٠٠٨

بلغني أن السيد متولي أبو طاقية.. رئيس اللجنة الأوليمبية، قد أرسل إلي البائس المسكين.. رئيس بعثة بكين، ودارت بينهما مباحثات مازالت جارية.. تم خلالها استخدام الألفاظ النابية.. وتخللها تبادل ضرب الأحذية، وقد حكي لنا مندوب الأخبار.. جانباً من الحوار الذي دار..

وقد سأل أبو طاقية قبل السفر عن أبطالنا الأفذاذ.. وما يمكن تحقيقه من إنجاز.. فرد البائس المسكين اطمئن ياسيدي الأستاذ.. إننا في سبيلنا لتحقيق الإعجاز.. فقد أشرف خبراؤنا بامتياز.. علي تحقيق مشروع اللمبي.. لصنع البطل الأوليمبي.. وقال الخبير عبده التتش.. لقد أعطينا كل لاعب جزمة كاوتش.. وفانلة وشورت وسندوتش.. فول وطعمية (نية) مااتقلتش.. حتي يتم تغذية أبطالنا بالطاقة.. فيضمن للتأهل إلي بكين بطاقة.. وتم عمل خطة جهنمية.. لرفع مستوي اللياقة البدنية.. بالجري يومياً حول الساحة الشعبية..

وقد عسكر أبطالنا (بالعزبة) الأوليمبية.. وتم علاجهم من بلهارسيا المجاري البولية.. والضعف والهزال والنزلات المعوية.. وقد حذر السيد مدير الساحة.. أبطالنا دوماً من السباحة.. فقال لهم: كل ما تدي ضهرك للحمام تسلم وتبقي تمام التمام.. وقد حذرهم أيضاً من استخدام (الجلة).. في الشرب وحذرهم أيضاً من شم (الكلة).. لأنهم سيقابلون في الفسطاط.. لجنة الكشف عن المنشطات.. وكذلك الحزام والمثلثات..

وعليكم تعلم الفهلوة والحركات.. ولا يغرنكم الأجانب مفتولو العضلات.. فكل شيء نصيب الرك علي النيات.. دي بتيجي ويا الهبل دوبل، وبتيجي ويا العمي طابات.. وأقطع دراعي لو شمينا ريحة الميداليات.. وابقوا تعالوا علي قبري واقضوا الحاجات.

د.محمد عبدالمنعم

Source could be found here :
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=131659&IssueID=1151

Best PHP Framework / PHP Frameworks Comparison

I’d been looking for best PHP Framework about 6 months ago !! read a lot of comparison charts, downloaded CakePHP & CodeIgniter and tried both of them.

Finally I found the CodeIgniter should be the best PHP framework although it’s not the ALL-IN-ONE framework, but it’s easy to custom / use / integrate, it has a GREAT documentation, so nice community & Finally 2+ Books.

for more information here are some resources :

http://www.avnetlabs.com/php/php-framework-comparison-benchmarks
http://www.phpit.net/article/ten-different-php-frameworks/
http://snook.ca/archives/php/codeigniter_vs_cakephp/
http://www.sellersrank.com/php/cakephp-codeigniter-benchmark/
http://thislab.com/2008/02/23/notes-on-choosing-a-php-framework-a-quick-comparison-of-codeigniter-and-kohana/

How to ignore duplicated entries problem in Primary key field in MySQL ?

While I was working on a HUGE database processing, it was about 3,4 M. rows., I faced a problem which is “Add row with ID which already inserted in before in Primary key field”, for example:

1 item description
1 item description_2

They are not identical but the primary keys are. Since primary keys have to be unique this throws an error.
Here is how we get around this error:

$sql = "INSERT IGNORE INTO ".$table." (".$column.") VALUES (".$value.")";

This will drop the second line and continue on with the script.

$sql = "INSERT INTO ".$table." (".$column.") VALUES (".$value.")"  ON DUPLICATE KEY UPDATE ".$column[0]."=".$column[0]+1"";

This will update the previous row. Most of the times you do not want to change a primary key if the data is dumped to you. So I cannot stress to you enough to emphasize to your data feed distribution to give you nice, clean dumps!!!

Forgot your SSH Password ?? or SSH SSH Service failed and you can’t start it using Cpanel.. ??

Consider the scenario :- SSH service in your server ( CPanel ) has falied and its not allowing you to login from backend. But you can login to WHM with any issues. Trying to restart SSH using WHM > Restart Services also is giving a “Failed” result .

or

You have changed the SSH port for server hardening , but forgot to add the new port to the firewall rules. And after you logout from the current shell you cant login using both ports: –

Please paste the following to your browser

http://your_server_ip:2086/scripts2/doautofixer?autofix=safesshrestart

This will reset the current SSH configuration to default configuration and safely restart SSH. As you all know this only works on a Cpanel Server!

Source : http://gnusys.net/ssh-service-failed-and-you-cant-start-it-using-cpanel/

Vodafone Egypt clinches Sarcom content to boost internet service

CAIRO: If the traditional ADSL internet providers aren’t looking over their shoulders, they ought to be.vodafone_and_srmady

Telecom giant Vodafone thinks it has the recipe to dominate the internet market in Egypt, and as proof it announced Tuesday its intention to buy a majority stake in content provider Sarmady Communications (Sarcom).

The deal, the details of which are being kept strictly under wraps, will greatly expand Vodafone’s ability to support its internet services with content.

It’s all part of Vodafone’s aggressive growth strategy.

Eager to “see what companies might help us accelerate our internet growth,” the company took a broad look at groups that might fit the bill, Jonathan Bill, head of internet and content services at Vodafone, told Daily News Egypt

Sarcom was a clear standout.

“The attraction to Sarcom,” added Bill, “is that they provide the flipside of the internet. We provide the access and they provide terrific content.”

Bill argued that one of the distinct advantages Vodafone has over the traditional ADSL providers is that the rural market is virtually untouched. Part of the reason for this is the difficulty in routing landlines to remote parts of the country.

In addition to its major role in the mobile internet market, Vodafone also offers fixed ADSL access.

The wireless options Vodafone offers, however, it believes gives it a leg over the competition.

It’s Vodafone Live service, for example, serves as a mobile internet portal.

“We absolutely believe that we have a significant place to play in the internet,” said Bill.

Though Vodafone’s purchase of Sarcom serves as a serious indication of the direction internet service is heading, the partnership between these two companies is nothing new.

Bill cites a five year relationship that helped lay the groundwork for this week’s deal. Over the course of the relationship, Sarcom primarily provided sports content to Vodafone.

If Vodafone is successful in its continued efforts to build an internet empire, the potential rewards could be tremendous.

With its desire to provide both access and content, Vodafone has the potential to drive a significant push in advertising revenue.

Sarcom offers a diverse array of content, including FilGoal.com, which had 160 million page views last year alone; ContactCars.com; FilBalad.com; and iCroc.com.

In a statement to the press, Vodafone Egypt CEO Richard Daly said, “This acquisition is pivotal in moving Vodafone into the heart of the internet space in Egypt and we can see both significant opportunities for advertisers and a great experience for consumers as a result.”

Meanwhile, Cornelius O’Donnell, CEO of Sarcom, said, “We are thrilled to be joining forces with a global leader like Vodafone. The investment capacity from Vodafone Egypt coupled with our already strong working relationship will enable us to provide ever-richer content to customers as well as develop digital advertising in Egypt. We believe there are exciting growth opportunities with this expanding industry.”

Telecom Egypt, which owns a 45 percent stake in Vodafone Egypt, said the jump in its latest quarterly results was helped by its stake in the mobile phone operator. Earnings from Vodafone Egypt jumped 25 percent to LE 330 million.

“The mobile market in Egypt is growing and Vodafone is clearly outperforming the other operators,” Telecom Egypt Chairman Akil Beshir told Reuters.

With 15 million current subscribers, Vodafone is the second largest mobile telecommunication company in Egypt.

According to predictions by Research and Markets, by 2010 there will be an estimated 73 mobile phone subscriptions per 100 people, with the total number of subscribers reaching 57.3 million. This signifies more than a 36 percent increase, up from the current wireless penetration level of 56 percent and 42 million subscribers.

In a previous interview with Daily News Egypt, Hany Mahmoud, vice president of Vodafone Egypt, said the company plans to expand beyond its current role to become a “total” telecommunication company. By offering numerous services through one provider, expanding its 3G coverage so less urban areas will have mobile access to wireless internet, and continuing to improve its customer care, Mahmoud said Vodafone hopes to have 20 million customers by the year 2010.

How to debug Javascript with Visual Web Developer Express 2008 Express ?

While I was working on simple AJAX webpage, that get the contents from other page, and put it in specific DIV, I was getting errors in IE7 although it was working like a charm in Firefox 3.0 !!

As you know, that IE 7.0 is the most ever stupid browser, so I couldn’t debug this error ! I searched all ove the internet and finally find a great article that describes how to use Microsoft Visual Studio Web Developer Express in Debugging Javascript in Internet Explorer 7.0 :grin:

Continue reading »

Finally, Moved from Joomla to WordPress

If you know me, you may be weird !! How come being a Joomla developer & leave it to going to WordPress !

Ok, Simply the answer cause I want to BLOG not to manage a website :), and I was caring a lot about a desktop tool to help me blogging through desktop application and not to open the browser, login, open a new topic, bla bla bla !

So, if you are interrested in moving from Joomla to WordPress, you can read the rest of this article to know how to move & what tools u can use to blogging through desktop.

Continue reading »

Top 10 Reasons to date an ENGINEER

10. The world does revolve around us… we choose the coordinate system.

9. No "couple" enjoy a better "moment".

8. We know how to handle stress and strain in a relationship.

7. We have significant figures.

6. We understand the motion of rigid bodies.

5. Projectile motion: Do we need to say more?

4. Engineers do it to specification.

3. According to Newton, if two bodies interact, their forces are equal and opposite.

2. We know it's not the length of the vector that counts, but how you apply the force.

1. WE KNOW THE RIGHT HAND RULE!

Continue reading »

10 Absolute “Nos!” for Freelancers

Article Source :Wake Up Later: http://www.wakeuplater.com/freelance-lessons/10-absolute-nos-for-freelancers.aspx

When I first started freelancing as a college student, I was eager to
do any website and would say "Yes" to anything, regardless of my skill
set or the time involved. It was just nice to know that someone needed
me for a skilled task. Unfortunately, I quickly found myself working
all the time, eating Ramen noodles, and not getting anywhere in terms
of paying off my wonderful college debt. To make things worse, these
people were also giving my contact info out to other such people (you
know, the lady who has been thinking about selling dog sweaters online
and has a $100 budget for an e-commerce site, 1000 brochures, and a
guranteed #1 Google search result for the "dog", "sweater", and
"love").

Anyways,
now four years later, my world (AND financial success) now requires
ample use of the answer "No." And here are ten questions I nearly
always answer "No" to:

Continue reading »

It’s about year since last update !

Yes !!
It's about year since last update, a so busy year , full of work & headache !!
it was nice in some, and so bad in other !, but at all, el 7amdo lellah !!
I just though of re-blogging & posting the rest of my photos when I getting my new mobile (isA)
BTW, I'd just updated my CV if you're interrested 🙂 !

Continue reading »